חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אברהם אבינו
תאריך הילולא: ט''ו תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

חברון: מערת המכפלה.
(בסמוך ציוני אדם וחוה, יצחק אבינו, יעקב אבינו, לאה אמנו, שרה אמנו ורבקה אמנו).

התמונה באדיבות הרב בצלאל שוץ

אביו: תרח.
אמו: אמתלאי בת כרנבו.
אשתו: שרה [יסכה] והגר.
בניו: יצחק וישמעאל.
אחיו: נחור והרן.
סבא: נחור (מצד אביו).

הראשון משלושת האבות נולד בחודש תשרי שנת א'תתקמ"ח (תלמוד בבלי ראש השנה י'/ב').
'כיון שנולד אברהם לתרח מסרו לחיקו של נחור והיה מלמדו מעשה הבעלים [עבודה זרה] ולא היה לומד מפני שהיה מובדל לשמו של הקב"ה' (אוצר מדרשים). חכמי נמרוד סיפרו לו כי בלילה בו נולד אברהם ראו שכוכב גדול עולה ממזרח לרקיע ובולע 4 כוכבים מארבע רוחות העולם וטענו כי הבן שנולד לתרח [אברהם] הינו הבן שצפה בחכמתו כי הוא עתיד לכפור ולהמריד את האנשים מלהאמין בו שהוא א-לוה. 'בקשו כל גדולי נמרוד להורגו ונחבא מתחת לארץ 13 שנה ולא ראה לא שמש ולא ירח. לאחר 13 שנה יצא מתחת לארץ מדבר בלשון הקודש מואס אשרים ושיקץ את הגלולים ובטח בצל יוצרו. נתנוהו בבית האסורים 10 שנים – 3 שנים בכותא ו-7 בקרדו, לאחר 10 שנים שלחו והביאו אותו ונתנוהו בתוך כבשן האש' (פרקי דרבי אליעזר כ"ו), 'מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא וירד והצילו' (ילקוט שמעוני ע"ז).
'בן 3 שנים הכיר אברהם את בוראו' (תלמוד בבלי נדרים ל"ב/א'), 'בן 50 שנה הכיר אברהם את בוראו... בן 48 הכיר אברהם את בוראו' (פסיקתא רבתי כ"א/פ"א) והניח את היסוד לאמונה בא-ל אחד בורא העולם. 'היה אברהם בבית נח ושם [בנו] משנתו העשירית ולמד תורה ומוסר השם 39 שנים, אחר כך חזר לבית אביו' (ספר הישר נ"ח) והיה הראשון שהחל לגייר "...ואת הנפש אשר-עשו בחרן..." שהכניסן תחת כנפי השכינה אברהם מגייר את האנשים (רש"י – בראשית י"ב/ה'). 'וגמירי דאברהם בההיא שעתא בר 52 הוה' (תלמוד בבלי עבודה זרה ט'/א').
'כשיצא מאור כשדים עמדו כל גדולי המדינה ונתנו לו מתנות ועמד נמרוד וכתב לו את אליעזר בנו עבד עולם' (מדרש הגדול בראשית כ"ד/ב').
'בט"ו בניסן נדבר [הקב"ה] עם אברהם אבינו בין הבתרים' (סדר עולם ה') 'בשעה שנדבר עמו [הקב"ה] בין הבתרים בן 70 שנה היה... לאחר שנדבר עמו, ירד לחרן ועשה שם 5 שנים' (סדר עולם א').
ה
קדוש ברוך הוא ציווה אותו "...לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל-הארץ אשר אראך; ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה; ואברכה מברכיך ומקללך אאור, ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית י"ב/א'-ג') ואז לקח את אשתו [שרה] ואת לוט בן אחיו ויצא מחרן בגיל 75. הגיע לארץ כנען "עד מקום שכם עד אלון מורה" (בראשית י"ב/ו'), בנה שם מזבח "על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל" (רש"י) ועבר לגור בהר ממזרח לבית-אל אך בעקבות הרעב בארץ כנען 'ירד למצרים ועשה שם 3 חודשים' (סדר עולם א').
היות ולא היו להם ילדים ביקשה שרה שיישא לאישה את שפחתה המצרית – הגר [בתו של פרעה מלך מצרים] ובגיל 86 נולד לו מהגר בחודש כסלו בנו – ישמעאל.
'איתן האזרחי זהו אברהם' (תלמוד בבלי בבא בתרא ט"ו/א'). בתחילה נקרא 'אברם' ובגיל 99 הוסיף הקדוש ברוך הוא לשמו את האות ה' ושמו שונה ל'אברהם' [גימטרייה רמ"ח 248] כמניין אברי האיש "כי אב-המון גויים נתתיך" (בראשית י"ז/ה'). 'שלח אברהם וקרא לשם בן נח ומל את בשר ערלתו וישמעאל בנו בעצם יום הכפורים' (ילקוט שמעוני וירא פ') "ואברהם בן-תשעים ותשע שנה, בהימולו בשר ערלתו" (בראשית י"ז/כ"ד) ובגיל 100 נולד לו ולשרה אשתו בנם הבכור – יצחק "וייתן אברהם את-כל-אשר-לו ליצחק" (בראשית כ"ה/ה').
'אברהם אבינו קבר את תרח אביו לפני מיתתה של שרה שתי שנים' (סדר עולם א').
'שלשה הטעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא ולא שלט בהן יצר הרע – אברהם, יצחק ויעקב' (תלמוד בבלי בבא בתרא י"ז/א').
'עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם' (אבות ה'/ג'):
1) נמרוד השליך אותו לתוך כבשן האש.
2) נפרד מאביו ומשפחתו על-פי ציווי הקב"ה והלך ללא שידע לאן.
3) הרעב הגדול בארץ כנען שהחל עם הגיעו בעת שבכל העולם היה שובע.
4) כאשר הגיע למצרים לקח פרעה את שרה לארמונו.
5) נלחם במלכים ששבו את לוט בכדי שיבוא להצילו ויהרגוהו וניצח אותם.
6) בברית בין הבתרים היה עליו לבחור בין גלות שעתידים בניו לסבול ובין ענשי גהינם.
7) הציווי למול בגיל 99 בעת שציפה ללידת בן והיה עליו לחזק עצמו ולא להחליש כוחותיו.
8) כאשר הגיע לארץ פלשתים לקח אבימלך את שרה לארמונו.
9) בקשת שרה לגרש מביתו את בנו הבכור – ישמעאל.
10) מעשה העקדה.
נודע במסירותו לקיים מצוות הכנסת אורחים. אבן טובה הייתה תלויה בצווארו וכל חולה שהביט בה התרפא וכשנפטר נטלה הקב"ה ותלאה בגלגל חמה. היה "כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" (בראשית י"ג/ב'). הייתה לו מטבע עובר לסוחר שמוטבע עליה זקן וזקנה [אברהם ושרה] מצד אחד בחור ובתולה [יצחק ורבקה] מצד אחר' (תלמוד בבלי בבא קמא צ"ז/ב'). 'תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפילה' (תלמוד בבלי ברכות כ"ו/ב'), הברכה הראשונה בברכות העמידה [שמונה-עשרה] נתקנה לכבודו וחותמים ברכה זו "מגן אברהם".
'אברהם תבע זיקנה אמר לפניו ריבון העולמים אדם ובנו נכנסין למקום ואין אדם יודע למי מכבד מתוך שאתה מעטרו בזקנה אדם יודע למי מכבד. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך דבר טוב תבעת וממך הוא מתחיל' (בראשית רבה פרשה ס"ה/ט').
לאחר שחלה בחולי מעיים (בראשית רבה ס"ב/ב') נפטר בשנת ב'קכ"ג בגיל 175 "בשיבה טובה, זקן ושבע. ויאסף אל-עמיו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה ..." (בראשית כ"ה/ח'-ט'). 'ששה לא שלט בהן מלאך המוות – אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן ומרים... שבעה לא שלט בהן רמה ותולעה – אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, מרים ובנימין בן יעקב' (תלמוד בבלי בבא בתרא י"ז/א').
מיוחס לאברהם אבינו כתיבת ספר יצירה (ק)