חברי MyTzadikהרשמה חינם!
שמעון הצדיק
תאריך הילולא: כ''ט תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: עפ"י המסורת טמון במערה הנמצאת בפאתי שכונת שמעון הצדיק.

אביו: יוחנן הכהן.
בניו: שמעי וחניו.
אחיו: אלעזר.
מתלמידיו: אנטיגונוס איש סוכו.

מאחרוני אנשי הכנסת הגדולה, שימש 40 שנה בכהונה גדולה.
בתלמוד (יומא ס"ט/א') מתואר כיצד אלכסנדר הגדול המדורבן על ידי הכותיים שונאי היהודים, מתכנן להחריב את המקדש אולם בהגיעו לשערי ירושלים פגש בשמעון הצדיק, הזדעזע עד עמקי נשמתו והשתחווה לפניו. אלכסנדר הסביר כי לפני כל קרב [ומעולם לא הפסיד בקרב!] דמות דיוקנו של איש זקן נראית לו ומנצחת לפניו והנה, האדם הזקן שקיבל את פניו כעת - שמעון הצדיק, הוא האיש שמופיע בחזיונותיו! מסיבה זו אלכסנדר לא פגע בבית המקדש ושמעון הצדיק גילה לו שאויביו אינם היהודים אלא הכותיים.
אריסטו כתב לאלכסנדר תלמידו: 'ברוך ה' פוקח עיוורים מורה חטאים בדרך, ישתבח שבח הראוי לו, אשר גמלני ברחמיו וברוב חסדיו והוציאני מן הסכלות הגמורה אשר הייתי בה כל ימי חיי בהתעסקי בחכמת הפילוסופיה והייתי דן כל הדברים על דעת השכל, וחברתי בזה ספרים כחול הים יתנודדו כל רואי בם, עד שבסוף ימי התוכחתי עם חכם מחכמי ישראל (הוא שמעון הצדיק) והראני ידו החזקה בתורה מורשה להם מסיני, והמשיך ליבי בדברי תורה בהראותו לי באותות ובמופתים בשמות קדושים אמיתיים ונגלים בחוש'.
שמעון הצדיק ידע כי הינו עומד להיפטר מהעולם ולשאלת אחיו הכהנים מנין הוא יודע השיב, כי בכל יום הכיפורים כשנכנס לקודש הקדשים, היה מראה כבוד השכינה נגלה לפניו כדמות זקן לבוש לבנים ועטוף לבנים והיה נכנס עמו ויוצא עמו, והיום נזדמן לו זקן לבוש שחורים ועטוף שחורים שנכנס עמו ולא יצא!
לאחר חג הסוכות שנת ג'תמ"ט חלה וכעבור שבעה ימים השיב את נשמתו ליוצרה.
הוא היה אומר: על שלשה דברים העולם עומד - על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.